Regulamin

 §1 Definicje
 • Regulamin – poniższy dokument.
 • Administrator Serwisu – właściciel Serwisu, a także zespół osób zarządzających Serwisem zoopiekuj.pl od strony technicznej, funkcjonalnej, prawnej oraz pod względem umieszczanej w nim treści.
 • Profil – informacje publikowane przez opiekuna, właściciela dotyczące własnej osoby.
 • Baza Danych – miejsce, w którym przechowywane są dane gromadzone w Serwisie przez Administratora Serwisu.
 • Konto – zespół informacji o osobie zarejestrowanej w Serwisie zoopiekuj.pl przechowywanych w Bazie Danych.
 • Porada - artykuł opublikowany w Serwisie zoopiekuj.pl.
 • Użytkownik Anonimowy – osoba odwiedzająca, ale nie posiadająca konta w Serwisie zoopiekuj.pl.
 • Użytkownik – osoba posiadająca Konto w Serwisie zoopiekuj.pl, utworzone po uprzedniej Rejestracji.
 • Rejestracja – to proces pozyskiwania informacji dotyczących Użytkownika Anonimowego, którego celem jest zebranie wszystkich danych wymaganych przez Konto Serwisu zoopiekuj.pl. Zakończenie procesu Rejestracji jest równoznaczne zaakceptowaniu przez Użytkownika Anonimowego Regulaminu Serwisu zoopiekuj.pl.
 • Serwis – usługa internetowa udostępniona w Internecie pod adresem zoopiekuj.pl .
 • Opiekun – Użytkownik poszukujący pracy za pośrednictwem Serwisu zoopiekuj.pl i zarejestrowany jako „Opiekun”. Przez pracę rozumiana jest opieka nad zwierzakiem (m.in. wyprowadzanie, tresura, karmienie, podawanie leków, opieka podczas nieobecności właściciela). Opiekun może oferować dodatkowo możliwość wykonania innych prac takich jak m.in. sprzątanie domu/mieszkania, prasowanie, gotowanie, prace w ogrodzie, pranie.
 • Właściciel – Użytkownik poszukujący opiekuna do zwierząt za pośrednictwem Serwisu zoopiekuj.pl i rejestrujący się jako „Właściciel”. Jako właściciel rejestrować mogą się jedynie osoby fizyczne nie reprezentujące firmy lub innego podmiotu gospodarczego.
 • Katalog - miejsce takie jak "sklepy zoologiczne", "weterynarze", "hotele dla zwierząt" czy "salony kosmetyczne", które umożliwiają wprowadzenie wpisu reklamowego przez sklepy, weterynarze, hotele czy salony kosmetyczne dla zwierząt.

§2 Uwagi ogólne

 • Rejestracja, założenie Profilu, korzystanie z Serwisu oraz przeglądanie Profili w Serwisie są dostępne bezpłatnie dla wszystkich Użytkowników rejestrujących się jako Opiekun lub Właściciel.
 • Użytkownik w każdym momencie ma prawo do usunięcia swojego Konta z Serwisu zoopiekuj.pl.
 • Serwis umożliwia Użytkownikom prezentowanie informacji i treści o sobie wraz z wizerunkiem osobistym za pomocą narzędzi udostępnionych przez Administratorów Serwisu.
 • Niedopuszczalne jest rejestrowanie jako Właściciel przez osoby reprezentujący Agencje, firmy lub inne podmioty gospodarcze.
 • Jedna osoba może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie zoopiekuj.pl. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom.
 • Rejestracja w Serwisie zoopiekuj.pl jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
 • W przypadku poważnych zastrzeżeń do świadczonych przez Użytkownika usług Administrator Serwisu ma prawo zablokować jego konto.
 • W przypadku stwierdzenia przez Administratora Serwisu, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator Serwisu ma prawo do usunięcia Konto Użytkownika.
 • Podawane dane kontaktowe Użytkownika będą upublicznione tylko i wyłącznie dla innych Użytkowników Serwisu zoopiekuj.pl.
 • Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba, która ukończyła 16 rok życia.
 • Użytkownik Serwisu publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników w komentarzach.
 • Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na łamach Serwisu treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
 • Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na łamachSerwisu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe, wulgarne, społecznie niewłaściwe.
 • Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na łamach Serwisu danych kontaktowych do osób trzecich.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji, w tym reklam drogą mailową do Użytkowników na podany przez nich podczas Rejestracji adres e-mail. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania korespondencji z Serwisu zoopiekuj.pl po przesłaniu na adres info@zoopiekuj.pl informacji, w której powiadomi Serwis o swojej rezygnacji z otrzymywania e-maili.
 • Serwis nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu zoopiekuj.pl.
 • Użytkownik ma możliwość podania następujących form kontaktu: adres e-mail, numer telefonu, numer GG, login Skype, adres strony na Facebooku.
 • Udostępniając zdjęcia do Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż:
  • posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby zdjęcie to mogło być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Serwisu oraz w innych mediach, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
  • wyraża zgodę na oznaczanie zdjęć przez Serwis oraz Administratora Serwisu (bez ich istotnej modyfikacji; procedura oznaczania jest zautomatyzowana systemowo, np tworzenie miniatur);
  • w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora Serwisu, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego zdjęcia lub wizerunku osobistego osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora Serwisu od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

§3 Prywatność, rejestracja w serwisie

 • Proces Rejestracji jest podstawową czynnością umożliwiającą korzystanie z Serwisu. Dzięki temu Użytkownik będzie zarejestrowany w Bazie Danych, co będzie umożliwiało odnajdywanie jego Profilu innym Użytkownikom i Użytkownikom Anonimowym. Poprzez zarejestrowanie się w Serwisie, które skutkuje założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza że:
  • Zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść całego Regulaminu.
  • Wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez zoopiekuj.pl, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych:
   • dokładnego adresu zamieszkania (Ulicy oraz numeru domu),
   • nazwiska,
   • hasła do konta oraz wszelkich kodów aktywacyjnych.
  • Rejestracja jest jednoznaczna ze zgodą na publikowanie oraz udostępnianie osobom zainteresowanym danych osobowych w Serwisie oraz serwisach partnerskich.
  • Przeglądanie ograniczonych Profili w Serwisie nie wymaga przechodzenia przez proces Rejestracji.
  • Użytkownicy, którzy nie przeszli pomyślnie przez proces Rejestracji nie mają możliwości zobaczenia danych kontaktowych do innych Użytkowników oraz kontaktowania się z nimi za pośrednictwem Serwisu.

§4 Zastrzeżenia, zapewnienia, odpowiedzialność


 • Administrator Serwisu dołoży wszelkich starań aby treść Profili oraz wszelkich publicznych informacji o Użytkowniku była możliwie prawdziwa oraz zweryfikowana. W tym celu Administrator Serwisu, zastrzega sobie prawo do sprawdzania i moderacji Profili wszelkimi dostępnymi sposobami, (np. telefon, email, serwis www), weryfikacji referencji publikowanych na łamach serwisu.
 • Nie mniej jednak Administrator Serwisu nie może ponosić i nie ponosi odpowiedzialności za treść Profili umieszczonych w Serwisie, a w szczególności za zachowanie osób z którymi Użytkownicy się kontaktują. Administrator Serwisu nie odpowiada też za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom oraz autentyczność fotografii, jednak podejmie wszelkie możliwe środki, aby uwiarygodnić i zweryfikować Profile zamieszczane na łamach serwisu (zgodnie z punktem 1).
 • Administrator Serwisu nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jaki mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn.
 • Administrator Serwisu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej zoopiekuj.pl takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 • Administrator Serwisu jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 • Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 • Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Serwis nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.
 • Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.
 • Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu, udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator Serwisu uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
 • Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Serwis jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.
 • Zabronione jest bez zgody Administratora Serwisu wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 • Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora Serwisu albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć internet (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.). W szczególności Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora Serwisu o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator Serwisu będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora Serwisu lub podmiotów trzecich.
 • Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

§5 Regulamin poradnika

 • Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość napisania Porady.
 • Przed publikacją Porady musi ona zostać sprawdzona i zaakceptowana przez Administratora Serwisu pod kątem użyteczności i poprawności przesłanego tekstu.
 • Administrator Serwisu nie bierze odpowiedzialności na przydatność i prawdziwość Porad umieszczanych na łamach Serwisu.
 • Administrator Serwisu ma prawo do nieopublikowania przesłanej do niego Porady jeśli uzna, że jest ona nieprawdziwa, niezgodna z zasadami Serwisu lub niezwiązana tematycznie z Serwisem.
 • Administrator Serwisu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Poradnika oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

§6 Regulamin katalogów

 • Wpis w katalogu może dodać dowolna osoba, zarówno Użytkownik Serwisu, jak Użytkownik Anonimowy nieposiadający konta w Serwisie zoopiekuj.pl
 • Koszt dodania wpisu do katalogu wynosi 5zł lub 20zł za ogłoszenie premium, wyróżnione i pojawiające się zawsze na górze wyników wyszukiwania
 • W celu dodania wizytówki swojej działaności należy wypełnić krótki formularz zawierający podstawowe informację na temat oferowanych usług, a następnie postąpić zgodnie ze wskazówkami przesłanymi do Państwa w e-mailu.
 • Wpis zostaje opublikowany po przelaniu opłaty i weryfikacji wpisu przez Administratora Serwisu.
 • W razie próby opublikowania błędnych danych lub informacji niezwiązanej tematycznie z Serwisem zoopiekuj.pl Administrator Serwisu ma prawo odrzucić przesłany do akceptacji wpis, nieopublikowując go. Opłata za dodanie wpisu w przypadku jego odrzucenia nie będzie zwracana.
 • Wszelkie uwagi związane z wizytówkami opublikowanymi w Katalogach proszę kierować na adres info@zoopiekuj.pl.

§7 Zmiany regulaminu

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora Serwisu, bez podawania przyczyn. Informacja o dokonaniu ewentualnych zmian będzie na bieżąco publikowana na łamach Serwisu.
 • Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.
 • Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub korzystanie z Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 • Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

§8 Reklamacje

 • Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, oraz niejasności dotyczące niniejszego Regulaminu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji na adres info@zoopiekuj.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w dziale kontakt.
  Wszelkie zgłoszenia rozpatrywane będą w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

§9 Administrator

 • Administratorem portalu jest firma QuaCMS Grzegorz Matkowski z siedzibą w Mosinie przy ulicy Sowinieckiej 8a, NIP: 894-282-88-78, REGON: 302-032-992.
0.01860785484314